Kapitel 5 – Tankens kraft

 

Oavsett om vi är medvetna om det eller ej, styrs vi i varje ögonblick av inre bilder – tankar, föreställningar och känslor. Dessa beror på våra kunskaper och erfarenheter och det ”tolk-ningsprogram” av tillvaron som vi utvecklat under livets gång. Tolkar jag tillvaron på ett tryggt och harmoniskt sätt eller har mina erfarenheter gjort att jag tolkar det mesta utifrån oro och rädsla? Ofta betraktar vi vårt tolkningsprogram som en sanning.

För att kunna skapa det inre klimat jag önskar och för att kunna höja mig till en högre med-vetandenivå, är det absolut nödvändigt att jag har vetskap om hur jag använder min tanke-apparat. Tänker jag tankar som stöttar mig, som gör mig glad och tillfreds eller har jag tankar/föreställningar som ger mig irritation, ilska och gör att jag känner mig olycklig och kanske värdelös?

 Himmelrike eller helvete

Att studera sina tankar kan i början vara en nedslående sysselsättning. Oftast är det det negativa – det jag inte vill ha – som först framträder. En tröst kan ju vara att allt detta har funnits inom mig hela tiden och dragit energi. Enda skillnaden är att jag nu kan se det och även inse att jag är fullt kapabel att skapa ett himmelrike eller ett helvete genom mitt tanke-sätt och mina föreställningar. Vill jag utvecklas och öka mitt välbefinnande, är det nödvändigt att jag kan hantera mina tankar medvetet. Vårt vanetänkande anses uppgå till cirka 95 pro-cent av de tankar vi tänker och det medvetna tänkandet endast till cirka 5 procent, så räkna med ett inre motstånd i början och att detta är en lång process.

För att lyckas behöver jag utveckla en god inre observatör, så att jag kan börja studera vad som pågår inom mig. Utan förmåga till självobservation kan jag inte utvecklas medvetet. Här har vi alltså anledning att lägga ner mycket energi. En god observatör är nödvändig för att vi ska kunna genomskåda våra tankemönster och även för att vi ska våga närma oss smärt-samma känslor. Genom att ha observatören med oss kan vi befria oss från gammalt skräp och svåra känslor utan att låta oss dras med eller ge dem näring. Mer därom längre fram.

De flesta övningar i boken förutsätter att du utvecklat en inre observatör. Hur du går tillväga, kan du läsa om på nästa/omstående  sida. Unna dig en rejäl upptäcktsfärd i ditt inre – du kommer att bli förvånad.

* * *

Tankar är energi

Tankar är energi. Skapande energi. Energi i rörelse. Varje tanke jag tänker får en konse-kvens, även en känslomässig sådan.

Öva en stund att känna hur det känns i kroppen efter en stunds positivt respektive negativt tänkande. Känn vilka vibrationer olika tankar ger. De tar oss till ett högre respektive lägre energitillstånd.

Våra sinnen uppfattar en mycket begränsad del av tillvaron och det är viktigt att jag är med-veten om vad jag fokuserar på, eftersom det är det som – sammantaget – blir mitt liv. Kom ihåg att vi fångas av den tanke och den bild som innehåller den starkaste känslan – positiv eller negativ. Det är känslan som ger tanken dess kraft.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa