Inledning

 

Sagan om sanningen är en bok om medvetandeutveckling och om självförverkligande.

Den syftar till en ökad förståelse av hur vi genom att vidga vårt medvetande kan använda det i vårt eget växande samt att ge människor verktyg att nå kontakt med sitt högre själv, vår innersta källa, vilket får djupgående konsekvenser för vårt sätt att uppfatta livet.

Självförverkligande i denna betydelse har inget samband med egoförverkligande, utan hand-lar snarare om egoavveckling och för att lyckas behöver vi en ärlig önskan, stort tålamod, tid för reflektion och övningar, stillhet och tystnad, så att vi kan börja lyssna till vårt inre. Det sägs att vi har alla svar inom oss, men vi behöver utveckla vår lyhördhet för att inse det. Konsekvensen blir ofta ett byte av livsstil, grundat på inre mognad.

Boken kan också ses som ett ”alternativt” framgångsrecept. Att nå inre framgång genom att finna friden och glädjen inom oss utan att behöva gå omvägen om yttre framgång och materiell status. Yttre framgång ger ändå ingen garanti för inre välbefinnande, medan den inre tillfredsställelsen och harmonin ger oss en frihet och ett ökat oberoende av yttervärlds-belöningar. Viktigt är dock att påpeka att det inte råder något motsatsförhållande mellan inre och yttre framgång. Tvärtom, ju mer vi lär känna oss själva, desto lättare ser vi vad vi behö-ver göra.

I bokens upplägg har jag valt att utgå från vårt samhälle i stort, den brytningstid vi är inne i, via den nya fysikens rön – så som jag förmår uppfatta dem – till personlig utveckling; vad vi själva kan göra för att komma i kontakt med den enhetspunkt som finns inom oss och som – när vi kommit i kontakt med den – för all framtid förändrar livet.

I detta tillstånd kan vi uppleva att vi är en del av allt, uppleva hela universum inom oss och där känns cirkeln sluten för mig. I denna upplevelse är allt fullkomligt, finns inget att tillägga, vilket ju kanske är livets största paradox, att ju mer jag går inåt i mig själv, desto längre ut i universum kommer jag och desto mer upplever jag en närvaro och delaktighet i allt. Där möter jag evigheten och oändligheten.

Ett genomgående tema i boken kommer också att vara det jag kallar ett ”avskilt”  (fragmenterat) medvetandetillstånd respektive ett ”sammanhängande” (helhets-) tillstånd, vilket färgar hela vår tolkning av tillvaron.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa