Kapitel 3 – Identitetsnivåer

 

Den nya fysiken öppnar vägen för en förståelse att vi lever i två världar samtidigt, en synlig/materiell och en osynlig/immateriell värld och att båda är lika verkliga. I den synliga, materiella världen – där vi är vana att vistas – är saker och ting avskilda från varandra och världen uppdelad i ”bitar”/fragment, ting och händelser. I den osynliga energivärlden blir allt mer och mer sammanhängande ju närmare urkällan vi kommer. Denna förståelse får kon-sekvenser för vår vardagliga verklighetsuppfattning. Och även för vår ”jaguppfattning”.

Vi människor har bara möjlighet att lära in det som våra sinnen kan ta in och våra sinnen är anpassade till vår verklighetsuppfattning. För att kunna förstå mer av verkligheten behöver vi alltså vidga vårt medvetande och bli mer ”mångsinnade”. Vi behöver öppna oss för insikter utanför intellektet.

Inom personlig utveckling brukar man tala om olika identitets- eller mognadsnivåer som vi människor – och även samhällen – har möjlighet att nå. Dessa nivåer – ofta uppdelade på tre eller fyra steg – är i och för sig relaterade till vår ålder, benämnda till exempel den yngre vuxne, den medelålders och den vise mannen, men det är individuellt om vi tar dessa kliv. Vi kan mycket väl bli 80 år och fortfarande leva kvar på nivå 1.

Jag skulle här vilja kalla
nivå 1 för egot (det omedvetna jaget)
nivå 2 det personliga självet (det medvetna jaget) och
nivå 3 för det transpersonella Självet (vårt högre själv)

 * * *

Kris som möjlighet

Personlig utveckling börjar ofta med en otillfredsställelse. Man har kommit till en punkt, där livet plötsligt ter sig meningslöst och tomt. Det som förut gav ens liv innehåll känns likgiltigt. Man har svårt att känna igen sig själv och förstår ingenting. Den forna säkerheten är som bortblåst. Man ifrågasätter sig själv och sina åsikter. Tillvaron ter sig ofta skrämmande och overklig och man tror lätt att det är något ”fel” på en själv. Det är inte så lätt att förstå att det jag upplever, beror på att jag vuxit ur min gamla verklighetsuppfattning och nu är på väg mot en ny nivå. Men om vi har tålamod, har vi möjlighet att nå en djupare förankring i oss själva.

Vad kan vi då göra för att lättare kunna ta ett kliv i vår utveckling – oavsett om vi hamnat i kris eller endast önskar förstå mer om hur vi och tillvaron fungerar? I nästa kapitel följer en beskrivning av hur vi från födseln bygger upp vårt ”jag”.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa