Kapitel 2 – Den nya fysiken

 

Kvantfysik, vad har det med medvetandeutveckling och självförverkligande att göra? Ja, kanske mer än vi anar. Jag tror att den moderna fysiken tillsammans med andra kunskaper kan hjälpa oss ur det dilemma som västvärlden befinner sig i och som gör att vi skapar mycken onödig smärta.

När jag var barn och växte upp i lilla Söderhamn, levde jag i en värld som var materiell i betydelsen ”bestående av fast materia”. Stenarna, träden, stjärnorna, människorna, allt jag såg var en materiavärld. Det jag kunde uppfatta med mina fem sinnen, se, höra, ta på och så vidare, det var Världen. Den var solid, trygg och följde vissa lagar. Den gav mig min ”världsbild” och den skildrade en objektiv verklighet, som jag kunde iaktta. Föga anade jag då, att min verklighet inte var en sanning utan bara en verklighetsuppfattning. Att min värld såg ut som den gjorde för att jag råkat födas in i den newtonska världsbilden.

Nu växer en ny världsbild fram, bland annat baserad på kvantfysikens rön. Det betyder ju inte att verkligheten i sig har ändrats, bara att vi nu får förmånen att förstå lite mer av den verklighet, som funnits hela tiden.

Att jag blivit så intresserad av detta, beror inte på att jag är speciellt vetenskapligt intres-serad, utan på att dessa förklaringsmodeller stämmer bättre med mina upplevelser av verk-ligheten. Att mina upplevelser genom dessa rön får en för mig mera rimlig förklaring. Det hjälper mig att göra livet mer begripligt, öppnar fantastiska möjligheter och ger mig oändligt mycket mera lycka.

Låt dig inte avskräckas i tron att detta är alltför svårt. Ju mindre vi vet om den gamla fysiken desto bättre tycks det vara. En professor i teoretisk fysik sa att kvantfysiken är svår att förstå för oss alla, men näst intill omöjlig att förstå för den som är utbildad i den klassiska fysiken. Då räcker det inte med att tänka nytt, man måste dessutom montera ner alla gamla föreställ-ningar. Så det kan underlätta för oss om vi inte har några förutfattade meningar. Den här kunskapen finns ju redan tillgänglig och påverkar oss, även om vi inte själva är insatta i ämnet.

Min avsikt med boken är också att visa på samband mellan den nya fysiken, medvetandet och österländska tankegångar, där man i årtusenden hävdat att allt i universum hänger ihop och till syvende och sist endast är vibrationer. Och även hur vi kan använda kvantfysikens våg- och partikelbegrepp (sammanhängande – avskild) som modell för hur vi uppfattar till-varon. Mer om detta längre fram.

* * *

föregående <- kapitel -> nästa