Det skapande sinnestillståndet

Om vi accepterar tanken att vi är medskapare till vår värld, blir det också intressant att lära mer om skapandet, den kreativa processen, hur vi medvetet kan försätta oss i ett skapande tillstånd. Vissa menar att genier kanske inte är mer geniala än andra, de är bara så duktiga på att nå kontakt med den skapande intelligensen, det obrutna energifältet.

Vår vänstra hjärnhalva har fått så stor plats i vårt nuvarande sam-hälle att det försvårar kontakten med det skapande tillståndet. Vi be-höver någon form av avslappning/meditation, en stillhet i sinnet för att nå den kreativ intelligensen. Ge utrymme i våra liv för kontakt med detta fält, där vi har tillgång till vår intuition, kan ta emot infor-mation, sända ut vår intention och fokusera på det vi vill skapa. Vara observanta på vad som händer, på synkronistiska händelser och liknande. Förstå att vi får vägledning hela tiden även i våra vardags-liv och att vår intention och våra önskningar skapar vår verklighet – både vår egen indiviuella och verkligheten i stort.

Läs mer om HJÄRTATS INTELLIGENS