Medskapande

Tanken skapar världen hävdar flera kvantfysiker. Vår gamla verklig-hetsuppfattning med materian som världens grund, börjar ersättas av uppfattningen att världen i grunden består av energi – att energi-världen till och med kan vara den primära verkligheten ur vilken den sekundära materiaverkligheten tar form/framträder. Man talar om kvantfältet/nollpunktsfältet, den bakomliggande helheten, som sägs innehålla allt som har varit, allt som är och allt som kan bli.

Cocreators-webVi tycks leva i ett medvetet univer-sum, ett univer-sum med en högre intelligens som vi män-niskor kan nå kontakt med och är del av. Där allting är sam-manhängande, där ingenting i grunden är åtskilt. Det är en myt att vi är så separe-rade från varandra som vi tror. Vi tycks vara celler i en större univer-sell jättekropp och allt vi gör sätter spår och påverkar allt annat i detta oändliga medvetandefält. Vi är en del av detta relationsnät och kommunicerar med detta osynliga fält hela tiden – oavsett om vi är medvetna om det eller ej.

Mänsklighetens medvetande är ett och måste förändras om vi vill förändra världen enligt David Bohm. Denna insikt skapar oändliga möjligheter att förändra vår värld – redan på energiplanet. Att förstå att just mina individuella tankar, val och beslut bidrar till den värld som tar form och att jag kan ta ansvar för vad jag bidrar med till den gemensamma medvetanderymden.

Läs mer om DET SKAPANDE SINNESTILLSTÅNDET