Företagande från hjärtat

Företagande från hjärtat handlar om att låta vår personliga utveck-ling få genomslag i vårt företagande – oavsett om det är mitt affärs-företagande eller mina privata göranden.

Våra företag genomgår samma paradigmskifte som vi människor. En existentiell kris som handlar om själva syftet och meningen med arbete och företagande – att ha en högre vision med våra liv än att endast vara ”humankapital” i ekonomins tjänst. Vi har blivit så vana att tänka i ekonomiska och materiella termer att vi inte ifrågasätter att låta ekonomin få komma först. Vi har blivit ekonomins fångar. Först ska vi producera mer och mer och sedan ska vi konsumera allt detta. Slutar vi konsumera faller hela systemet ihop. Kanske är tiden nu mogen för ett mer holistiskt synsätt och ett helhetsansvar.

Fantastiska affärsmöjligheter öppnar sig för de företag som förstår att anamma ett helhetstänkande, som vill verka för ett hållbart sam-hälle, bidra med livsbefrämjande produkter och tjänster och som har förmågan att bygga nya företagsmodeller för sunt framåtskridande och gränsöverskridande. Företag som gör ”gott” och som använder företagandet som språngbräda för mänskligt växande, för att ge en djupare mening åt våra liv. Företag med medarbetare som drivs från hjärtat och som skapar strukturer och förutsättningar för ett företa-gande byggt från individerna och utåt – med gemensamma visioner och värderingar.

Läs mer om VÅR FRAMTID